Privaatsuspoliitika

Kehtiv alates 12.01.2022

 1. Üldpõhimõtted

  1. EfTEN Capital AS-i privaatsuspoliitika sätestab põhimõtted ja korra, mille alusel EfTEN Capital AS ja tema valitsetavad fondid (edaspidi EfTEN) töötlevad oma Klientide isikuandmeid.
  2. EfTEN-i privaatsuspoliitika kehtib kõikide EfTEN-i Klientide suhtes, kes ostavad EfTEN-i ettevõtete poolt pakutavaid teenuseid ja/või kes külastavad EfTEN-i ettevõtete veebisaite s.t astudes kliendisuhtesse EfTEN-iga või avaldades tahet kliendisuhtesse astuda või külastades EfTEN-i veebisaite, nõustub Klient oma Kliendiandmete Töötlemisega käesolevates EfTEN-i Privaatsuspoliitikas sätestatud korras. Juhul, kui EfTEN-i tütarettevõte asub väljaspool Eestit ja esinevad vastuolud käesoleva korra ja vastava riigi õiguse vahel, kohaldatakse vastava asukohamaa õigusnorme.
  3. EfTEN rakendab asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid tagamaks Kliendiandmete kaitse mittekohase Töötlemise, avalikustamise või hävimise eest.
  4. EfTEN lubab ligipääsu Kliendiandmetele ainult vastava väljaõppe saanud töötajatele ja volitatud töötlejatele ning nõuab neilt asjakohaste konfidentsiaalsus- ja turvameetmete järgmist. Töötajal on õigus töödelda Kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik talle määratud tööülesannete täitmiseks.
  5. EfTEN ja EfTEN-i töötajad hoiavad Kliendiandmeid konfidentsiaalsena ning vastutavad nimetatud kohustuse rikkumise eest.
  6. EfTEN-il on igal ajal õigus Privaatsuspoliitikat muuta ja täiendada. Kehtiv Privaatsuspoliitika on alati kättesaadav EfTEN-i veebilehtedel.
 2. Mõisted

  1. Käesolevas korras kasutatakse suure algustähega defineeritud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
   1. Andmekaitse määrus on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679;
   2. EfTEN on EfTEN Capital AS ja tema valitsetavad fondid ja muud juriidilised isikud, milles EfTEN Capital AS omab otseselt üle 50% vastava juriidilise isiku aktsiatest või osadest või mille üle EfTEN Capital AS omab kontrolli muul viisil.
   3. Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes on avaldanud soovi EfTEN-i teenuse kasutamiseks või kes kasutab või on kasutanud EfTEN-i teenust või kes on muul viisil seotud EfTEN-i poolt osutatava teenusega või kes külastavad EfTEN-i veebisaite.
   4. Kliendiandmed on igasugune teave Kliendi kohta, mis on EfTEN-i valduses (sh Kliendi ja Kliendi esindaja isikuandmed, kontaktandmed, tehingute andmed jms), samuti avalikest andmebaasidest ja avalikest kanalitest kogutud teave ning kolmandatelt isikutelt (nt registrid, Kliendi äripartnerid) seaduslikul teel saadud teave.
   5. Töötlemine on igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh Kliendiandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, korrastamine, kasutamine ja edastamine.
   6. Privaatsuspoliitika on käesolev kord, mis sätestab põhimõtted ja korra, mille alusel EfTEN Töötleb Klientide Kliendiandmeid.
 3. Kliendiandmete liigid, Töötlemise eesmärgid ja Töötlemise õiguslikud alused

  1. EfTEN kogub Kliendiandmeid nii Kliendilt kui ka kolmandatelt isikutelt (sh avalikud ja eraõiguslikud registrid ning Kliendi nõusolekul ka nt Kliendi äripartnerid jm isikud), kui Klient kasutab, on kasutanud või kavatseb kasutada EfTEN-i teenuseid või külastab EfTEN-i veebilehti.
  2. EfTEN kasutab Klientide Kliendiandmeid kõigi Kliendisuhete loomise, sh lepingute ettevalmistamise, lepinguliste suhete ja võlgade haldamise ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks, EfTEN-i õigustatud huvides, arvestades Andmekaitse määruse, isikuandmete kaitse seaduses, muudes asjakohastes õigusaktides ning käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud nõuetega. Isikuandmete Töötlemise tingimused võivad olla kirjeldatud ka lepingutes ning muudes dokumentides.
  3. Kliendi nõusoleku alusel Kliendiandmete Töötlemiseks küsib EFTEN nõusolekut vastaval avaldusel või taotlustel ja võimaldab Kliendil anda oma nõusolek vabatahtlikult.
  4. Töödeldavate Kliendiandmete liigid on eelkõige alljärgnevad (kuid mitte ainult):
   1. isiklikud andmed, sh nimi, isikukood, sünniaeg, sünnikoht, kodakondsus, isikut tõendava dokumendi andmed, residentsus, suhtluskeel, tegevusala, töökoht, amet, haridus, perekonnaseis, ülalpeetavad;
   2. kontaktandmed, sh aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
   3. finantsandmed, sh sissetulek, kohustused, varasem maksekäitumine, vara, võlgnevused, sh maksehäireregistritest saadud andmed, arvelduskonto andmed ning tehingud arvelduskontol, pensioniregistri andmed;
   4. väärtpaberitega seotud andmed, sh aktsiate või osakute arv, väärtpaberitehingud, väärtpaberikorraldused, väärtpaberi info, tehingute väärtus, kogus, maht, LEI kood, kahtlaste tunnustega tehingud;
   5. maksuresidentsuse andmed, sh residendiriik, maksukohustuslase identifitseerimisnumber;
   6. vara päritolu andmed, sh tegelike kasusaajate andmed, Kliendi tehingupartnerite ja äritegevuse andmed;
   7. tehingute ja lepingutega seotud andmed, sh sõlmitud, muudetud või lõpetatud lepingute andmed, Kliendiga sõlmitud lepingute täitmise ja rikkumiste andmed,
   8. Kliendi käitumise ja rahuloluga seotud andmed, sh esitatud päringud ja kaebused, kasutatud teenused, vastused küsitlustele;
   9. tarbijamängudes ja kampaaniates osalemisega seotud andmed, sh tarbijamängudes võidetud auhindade ja kampaaniates osalemise andmed;
   10. usaldusväärsusega seotud andmed, sh maksekäitumise andmed, rahapesu- ja terrorismi rahastamisega või organiseeritud kuritegevusega seotuse andmed;
   11. kliendisuhtlusega seotud andmed, sh EfTEN-i veebilehtede külastamise jt EfTEN-i suhtluskanalite kaudu (telefon, e-posti, sõnumite, sotsiaalmeedia jm) suhtlemisega seotud andmed, visuaalsed ja/või audiosalvestused, mida kogutakse siis, kui Klient külastab EfTEN-i kontoreid või muid kohti, kus EfTEN pakub oma teenuseid;
   12. kindlustusjuhtumi andmed, sh kirjeldus, juhtumi toimumise aeg ja koht, kahju põhjus, kahju saajad, fotod ja dokumendid kahjustatud objektist;
   13. seadusest tuleneva kohustuse täitmisel saadud andmed, sh uurimisorganite, notarite, maksuhalduri, kohtutäiturite ja kohtu järelepärimistest ning kohtutäiturite nõuetest tulenevad andmed.
  5. EfTEN Töötleb Kliendiandmeid järgmistel eesmärkidel ja alustel:
   1. Kliendisuhete loomine ja kliendiga suhtlemine, isikusamasuse tuvastamine, tegeliku kasusaaja tuvastamine, „tunne oma klienti“ põhimõtete rakendamine, (alus: leping või seadusest tuleneva kohustuse täitmine);
   2. Kliendi profileerimine, Kliendi teatud isikuomaduste hindamine, et analüüsida nt Kliendi majanduslikku olukorda, eelistusi, huvisid. EfTEN kasutab profileerimist nt riskide hindamisel, seadusest tulenevate nõuete täitmisel, hoolsusmeetmete kohaldamisel tulenevalt rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise nõuete täitmisel, sobivuse ja asjakohasuse hindamisel, maksejõuetuse tõenäosuse hindamisel, otseturunduse korraldamisel, (alus: EfTEN-i õigustatud huvi, seadusest tuleneva kohustuste täitmine või Kliendi nõusolek).
   3. Fondivalitseja teenuste osutamine, sh riskide maandamine ja riskijuhtimine (alus: leping või seadusest tuleneva kohustuse täitmine või EfTEN-i õigustatud huvi);
   4. Kliendi maksevõime hindamine (alus: leping või seadusest tuleneva kohustuse täitmine);
   5. Kliendiga sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine (alus: leping, seadusest tuleneva kohustuse täitmine või EfTEN-i õigustatud huvi);
   6. Kliendi päringutele ja avaldustele vastamine (alus: leping, seadusest tuleneva kohustuse täitmine või EfTEN-i õigustatud huvi);
   7. Kliendisuhete analüüs, Kliendiandmete parandamine ja ajakohastamine; statistika koostamine (alus: leping, seadusest tuleneva kohustuse täitmine või EfTEN-i õigustatud huvi);
   8. Teenuste pakkumine, turundus (sh otseturundus veebilehe vahendusel kontaktvormi kaudu) ja teenuste arendamine, (alus: seadusest tuleneva kohustuse täitmine või EfTEN-i õigustatud huvi või Kliendi nõusolek).

    Turunduslikel eesmärkidel veebilehe kontaktvormi abil kogutud Kliendiandmeid kasutatakse Kliendiga ühenduse võtmiseks turunduslikel eesmärkidel, kui EfTEN-i varasema kontakti alusel on võimalik eeldada, et Klient on vastavast pakkumusest huvitatud ning ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliseks kontakteerumiseks.

    Kliendil on igal ajal õigus keelata oma andmete Töötlemine otseturunduslikel eesmärkidel, samuti keelduda reklaamist ja pakkumistest, teavitades sellest EfTEN-it. Info reklaamist ja pakkumistest loobumise võimaluse kohta on lisatud ka vastava pakkumise või reklaami juurde.

    Seejuures turunduseks ei loeta EfTEN-i teenuste üldist ja/või tutvustavat või täiendavat infot ega (lepingu)tingimuste muudatustest teavitamist ega infot, mis on seotud Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega (nt teated tekkinud võlgnevusest, lepingu lõppemisest jne). Sellise teabe saamisest ei saa Klient üldjuhul keelduda;

   9. EfTEN-i veebilehtede kasutamine ja täiustamine, sh veebilehtede külastatavuse statistika Google Analytics’i, Facebook Pixel’i abil eesmärgiga parandada veebilehe kasutajakogemust ja efektiivsemaks turundustegevuseks. (alus: EfTEN-i õigustatud huvi, seadusest tuleneva kohustuste täitmine või Kliendi nõusolek);
   10. Loosimiste ja küsitluste läbi viimine (alus: EfTEN-i õigustatud huvi või Kliendi nõusolek);
   11. Isikute ja vara kaitse (alus: leping, seadusest tuleneva kohustuse täitmine või EfTEN-i õigustatud huvi);
   12. Võlgnevuste haldamine ja nõuete menetlemine (alus: leping, seadusest tuleneva kohustuse täitmine või EfTEN-i õigustatud huvi);
   13. Küpsiste kasutamine ja sellega seotud andmetöötlus vastavalt Privaatsuspoliitika punktile 4.
   14. Seadusest tulenevate kohustuste täitmine, sh rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate kohustuste täitmine, tehingute monitoorimine, sobivuse hindamine (alus: seadusest tuleneva kohustuse täitmine).
 4. Küpsiste kasutamine

  1. EfTEN-i veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt veebilehe Kliendi poolt kasutatavasse seadmesse.
  2. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas Klient veebilehte kasutab, eesmärgiga tagada veebilehe tõhusam töö ja pakkuda Kliendile paremat kasutajakogemust.
  3. Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla Kliendile kättesaadavad.
  4. Lisaks võivad veebilehed kasutada piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust, millisel juhul ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
 5. Videovalve ja videosalvestised

  1. EfTEN-is on isikute ja vara kaitse ning õigusrikkumiste tuvastamise eesmärgil kasutusel videovalve. Kaameraga ei salvestata heli ega jälgita konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala (nt õueala, kaubanduskeskuse avalikud ruumid, sissepääsud, parklad, jalgrataste hoiualad) ja seal toimuvat. Valvekaamera jälgib vaid seda ala, mida on vaja filmida eesmärgi täitmiseks. Kinnistu territooriumil või hoones, kuhu on paigaldatud valvekaamerad, on üleval info kaamerate olemasolu kohta. Juhul, kui Kliendile võimaldatakse läbi tarkvararakenduse (äpi) videokaamerast kindlaksmääratud ala hetkepildi nägemist, on vastav info märgitud ka äpis. Ühelgi juhul ei ole lubatud isikute jälgimine uudishimu pärast või igaks juhuks.
  2. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate Kliendiandmete vastutav töötleja on vastav EfTEN-i fondi tütarettevõte, kes on vastaval kinnistul asuvate valvekaamerate omanik.
  3. Videosalvestistele on juurdepääs vaid neil EfTEN-i töötajatel ja turvateenust osutavatel isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma töö- või ametiülesannetest lähtuvalt.
  4. Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 30 kalendripäeva, välja arvatud juhul, kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast.
  5. Isikul on õigus tutvuda teda kujutava salvestisega esitades sellekohase kirjaliku taotluse vastutavale töötlejale. Isik võib paluda endale koopia väljastamist, milline taotlus vaadatakse läbi 30 (kolmekümne) päeva jooksul ja otsustakse isikuandmete kaitse seaduse § 24 kooskõlas võimalusel koopia väljastamine. Vastutaval töötlejal puudub kohustus igal juhul ja alati koopia väljastamise taotluse rahuldamiseks. Näiteks võib salvestis sisaldada teiste isikute isikuandmeid, millisel juhul on õigus koopia väljastamisest keelduda. Koopia väljastamisel tuleb kõik kolmandad isikud muuta tuvastamatuks, millised ümbertöötlemise kulud kannab koopia väljastamist taotlev isik.
  6. Turvakaamera salvestise võib originaalkujul välja anda õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel.
 6. Kliendiandmete edastamine

  1. EfTEN avaldab ja/või edastab Kliendiandmeid:
   1. EfTEN-iga samasse kontserni või tema valitsemise all olevatele fondidele, sh fondide tütarettevõtetele selleks, et täita riskijuhtimiseks ja maandamiseks vajalikke ja teisi seadusest tulenevaid nõudeid, sh rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud hoolsusmeetmeid; sõlmida ja täita lepinguid; koostada aruandeid ja korraldada kliendigruppide, teenuse turuosade ja muude finantsnäitajate statistilisi uuringuid ning analüüse või töötada välja ja arendada EfTEN-i infosüsteeme. Andmeid edastatakse kas seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks (nt riskijuhtimine, isikusamasuse tuvastamine), õigustatud huvi (nt Kliendiandmete uuendamine) või Kliendi nõusolekul;
   2. Teenusepakkujatele, kellele EfTEN on tegevuse edasi andnud (nt haldusteenuste osutajad, siseaudiitori teenuse osutaja, turustamisteenuste osutajad, serveri- ja pilveteenuse osutajad, meiliteenuse osutajad, monitooringu teenuste teenusepakkujad, earvete koostööpartnerid, kindlustuse ja kahjukäsitluse koostööpartnerid, arhiiviteenuse osutajad, võlgade sissenõudmisega tegelevad koostööpartnerid). Sellistel juhtudel tegutsevad koostööpartnerid EfTEN-i volitatud töötlejatena ning ei oma eraldiseisvat õigust ega õiguslikku alust Kliendiandmete töötlemiseks. Kogu Kliendiandmete Töötlemine toimub EfTEN-i nimel ja vastutusel;
   3. Teenuste osutamisega ja Klientidega sõlmitud lepingute täitmisega seotud isikutele ja organisatsioonidele (nt laenuandjad, käendajad, garantiiandjad, tagatisvara omanikud, krediidiasutused). Andmeid edastatakse Kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil, Kliendiga sõlmitud lepingu üleandmiseks või lepingust tulenevate nõuete loovutamiseks või juhul, kui Klient on rikkunud lepingut; samuti EfTEN-i või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel. Need isikud Töötlevad Kliendiandmeid oma reeglite kohaselt ja omal vastutusel
   4. EfTEN-i konsultantidele või muudele teenuse osutajatele (nt audiitorid, õigusnõustajad).
    Kliendiandmeid edastatakse EfTEN-ile teenuse osutamise eesmärgil, sh EfTEN-i esindamiseks kohtuvaidlustes, õigusnõustamise osutamiseks, auditeerimiseks. Andmete edastamise õiguslikuks aluseks on EfTEN-i õigustatud huvi;
   5. registreid pidavatele isikutele (nt rahvastikuregistrid, äriregistrid, krediidiregistrid, maksehäireregistrid). Andmeid edastatakse ja päringuid tehakse õigusaktide või sõlmitud lepingu alusel eesmärgiga kontrollida ja tagada Kliendiandmete õigsus ja terviklikkus või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamine või Kliendiga sõlmitud lepingu täitmine ja andmete ajakohastamine; samuti selleks, et teha kolmandatele isikutele võimalikuks Kliendi maksekäitumise ja krediidivõimelisuse hindamine;
   6. nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale;
   7. muudele isikutele Kliendi vabatahtliku nõusoleku alusel.
  2. Sõlmitud lepingute täitmisel võib EfTEN kasutada kolmandaid isikuid väljaspool Eesti Vabariiki, kes Töötlevad Kliendiandmeid oma asukohariigi õiguse kohaselt.
  3. EfTEN kohustatud avaldama ja edastama Kliendiandmeid kehtivast õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt õiguskaitseorganitele, notarile, pankrotihaldurile, Maksu- ja Tolliametile, rahapesu andmebüroole, Finantsinspektsioonile).
  4. Üldreeglina EfTEN Kliendiandmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda ei edasta, v.a juhul, kui selleks on seaduslik alus ning rakendades meetmeid turvaliseks andmeedastuseks ja võimaluse korral Kliendiandmete samaväärseks kaitseks nagu see toimub Euroopa Majanduspiirkonnas. Kui samaväärseid kaitsemeetmeid ei ole võimalik rakendada, siis edastatakse Kliendiandmeid juhul, kui see on vajalik Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või Kliendi taotluse.
 7. Kliendiandmete säilitamine

  1. EfTEN ei Töötle Kliendiandmeid kauem kui see on vajalik selliste andmete Töötlemise eesmärkide täitmiseks.
  2. EfTEN säilitab Kliendiandmeid üldjuhul kuni kliendisuhtest tulenevate võimalike nõuete aegumistähtaja lõppemiseni, kui õigusaktist ei tulene kohustust säilitada Kliendi Kliendiandmeid muu tähtaja jooksul.
 8. Kliendi õigused seoses Kliendiandmete Töötlemisega

  1. Kliendil on õigus:
   1. saada teavet, kas EfTEN Töötleb temaga seotud Kliendiandmeid ning Kliendiandmete Töötlemisel EfTEN-i poolt saada koopia enda Kliendiandmetest. Kliendi õigus oma Kliendiandmetega tutvuda võib olla piiratud õigusaktidega, teiste isikute õigustega oma privaatsusele ning EfTEN-i õigustega;
   2. taotleda ebaõigete või mittetäielike Kliendiandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Kliendiandmete muutumisel palume viivitamatult EfTEN-it sellest teavitada ning EfTEN-i nõudmisel esitada dokument, mis tõendab muudatust Kliendiandmetes.
   3. mitte lubada oma Kliendiandmete kasutamist pakkumiste saatmiseks. Selleks on Kliendil nt turustuskirja või pakkumise saamisel võimalus ennast vastavast nimekirjast eemaldada või pöörduda vastava EfTEN-i ettevõtte poole, kelle Klient ta on;
   4. võtta tagasi EfTEN-ile Kliendiandmete Töötlemiseks antud nõusolek. Sellisel juhul ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmine enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud Töötlemise seaduslikkust. Nõusoleku tagasivõtmisel Töötle EfTEN enam Kliendiandmeid eesmärgil, mida tehti Kliendi nõusoleku alusel;
   5. esitada vastuväiteid tema Kliendiandmete Töötlemisele, kui EfTEN Töötleb neid andmeid enda õigustatud huvi alusel. Sellisel juhul ei ole EfTEN-il õigust Kliendiandmeid enam edasi töödelda, välja arvatud juhul, kui EfTEN-i huvid kaaluvad üles Kliendi õiguste võimaliku riive (nt juriidiliste kohustuste täitmine);
   6. nõuda enda Kliendiandmete Töötlemise lõpetamist, kui Kliendiandmete Töötlemine toimub õigusvastaselt, st EfTEN-il puudub õiguslik alus selliste andmete Töötlemiseks;
   7. nõuda enda Kliendiandmete kustutamist, näiteks juhul, kui EfTEN-il puudub õigus selliseid andmeid Töödelda või Töötleb andmeid Kliendi nõusoleku alusel ning Klient võtab oma nõusoleku tagasi. Kustutamist ei saa nõuda siis või sellises ulatuses, milleks EfTEN-il on õigus või kohustus Kliendiandmeid töödelda (nt juriidilise kohustuse täitmiseks, lepingu täitmiseks, EfTEN-i õigustatud huvi teostamiseks);
   8. nõuda enda Kliendiandmete Töötlemise piiramist, nt ajal, mil EfTEN hindab, kas Kliendil on õigus oma Kliendiandmete kustutamisele;
   9. saada enda Kliendiandmeid, mida ta on EfTEN-ile esitanud ning mida Töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, elektrooniliselt üldkasutatavas masinloetavas formaadis, ja kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale;
  2. Kliendil on andmete muutmise või parandamise soovi, kaebuste või küsimuste korral õigus võtta ühendust EfTEN-i ettevõtetega järgmistel kontaktandmetel: EfTEN Capital AS, aadress A. Lauteri 5, Tallinn 10114, telefon 655 9515, e-post [email protected].
  3. Kliendile määratud andmekaitsespetsialisti kontaktandmed:
   Andmekaitsespetsialist Eestis: kiri tähistatult „Andmekaitsespetsialist“, e-post [email protected]; Andmekaitsespetsialist Lätis: kiri tähistatult „Andmekaitsespetsialist“, e-post [email protected]; Andmekaitsespetsialist Leedus: kiri tähistatult „Andmekaitsespetsialist“, e-post [email protected].
  4. EfTEN vastab Kliendi esitatud nõudele Kliendiandmetega seoses ilma põhjendamatute viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul nõude saamise päevast. Kui enne Kliendi nõudele vastamist vajavad asjaolud täpsustamist või täiendavaid selgitusi, võib EfTEN vastamise tähtaega pikendada tulenevalt asjaoludest teavitades ka Klienti vastamise tähtaja pikendamisest.
  5. Isikuandmete töötlemisega seotud lahkarvamused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui see ei õnnestu, võib esitada pöördumise Andmekaitse Inspektsioonile (aadress Tatari 39, 10134 Tallinn) või kaebuse kohtule.

Kontakt

EfTEN Capital AS
Aadress: A. Lauteri 5, Tallinn 10114
Telefon: +372  655 9515
E-post: [email protected]

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Loe ka ettevõtte Privaatsuspoliitikat.

OK