Kodukord

KADAKA TEE 141 – ÄRIPINDADEGA KORTERELAMU

 

I Üldiselt

1.1. Tallinnas Kadaka tee 141 asuva äripindadega korterelamu (edaspidi „Korterelamu“) eluruumide ja äriruumide kasutajad (eluruumide üürnikud ja nende pereliikmed, majutusteenuse kasutajad, äriruumide üürnikud ja nende töötajad, kaastöölised jt) peavad teadma, et majas, kus nad elavad, majutusteenust kasutavad ja/või töötavad, tuleb üksteisesse suhtuda tähelepanelikult ja heatahtlikult ning korteri või äripinna kasutamisel teisega arvestada.

1.2. Korterelamu majandamine põhineb lepingutel, mis on sõlmitud selle omaniku (majutusteenuse osutaja / üürileandja) ning teenuseid (kommunaal- ja remondi- jm teenuseid) osutavate ettevõtete vahel ning teiselt poolt omaniku (üürileandja / majutusteenuse ostutaja) ja klientide (üürnike / majutusteenuse kasutajate; edaspidi Klient) vahel. Kinnistu omaniku andmed on avalikustatud veebilehel https://eftenliving.ee.

1.3. Korterelamu kasutajad kohustuvad järgima ja täitma käesolevat kodukorda, kohaliku omavalitsuse kehtestatud avaliku korra eeskirju ning kinnistu omanikuga sõlmitud lepingut. Klient kohustub teavitama teisi temaga koos elavaid isikuid või äripinna puhul töötjaid, kaastöölisi, kehtivast kodukorrast ning tagama nimetud isikute poolt kodukorra täitmise.

1.4. Kinnistu omanikul on õigus sulgeda Korterelamu või selle mistahes osa ajaks, mis on vajalik hädaolukorra, tulekahju või plahvatusega tekitatud kahju kõrvaldamiseks, või kui selline oht ähvardab, ja kinnistu omanik peab seda vajalikuks, olles konsulteerinud politsei või muude ametiasutustega, või kui sellised asutused seda otseselt nõuavad. Korterelamu klientidel pole õigust kinnistu omanikult nõuda eelnevaga seoses mistahes kulude hüvitamist.

II Klient on kohustatud:

2.1. kasutama elu- ja/või äriruume sihipäraselt, sh täitma korteris/äriruumis asuvate tehno- ja elektriseadmete hoolduseeskirja ja juhendeid ning hoidma neid korras. Lubatud ei ole korteritest, äripinnalt sisustuse või sisseseadete eemaldamine, v.a kliendile endale kuuluv;

2.2. hoidma korras tema kasutuses oleva korteri, sh selle juurde kuuluvad rõdud ja/või panipaigad ja/või terrassid (kui on). Rõdud, terrassid tuleb talvisel ajal koristada lumest. Kliendil on kinnistu omanikult õigus soovi korral tellida korteri koristusteenust vastavalt kehtivale hinnakirjale.

2.3. kasutama vett, elektrit ja soojusenergiat säästlikult ja vastutustundlikult;

2.4. kuivatama pesu tema kasutuses olevas korteris. Seejuures rõdul on lubatud pesu kuivatamine üksnes juhul, kui see on asetatud rõdupiirdest allapoole;

2.5. tagama alaealiste laste järelevalve ja nende turvalisuse, sh jälgima, et Kortermaja üldkasutuses oleval terrassil ei viibiks lapsed ilma täiskasvanust saatjata;

2.6. korterist lahkudes sulgema aknad, veekraanid ning välja lülitama elektriseadmed;

2.7. sulgema ja korralikult lukustama Kortermaja välisuksi, kliendi kasutuses oleva eluruumi/äriruumi uksi ning mitte lubama Kortermajja võõraid isikuid;

2.8. hoidma puhtust ja korda Korterelamu üldkasutatavates ruumides (sh trepikojad, kelder, terrassid), mitte viskama maha prahti ja mitte rikkuma Kortermaja tehno- jm seadmeid;

2.9. teatama eluruumis elanike arvu muutumisest hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul muudatuse toimumisest;

2.10. informeerima kinnistu omanikku pikemaks ajaks korterist lahkumisest ja teatama kontaktisikud, kes kindlustavad korterisse sissepääsu võimaliku avarii korral;

2.11. kooskõlastama kinnistu omanikuga lemmiklooma võtmise enne lemmiklooma võtmist, kui seda ei olnud kokku lepitud üürilepingu või majutusteenuse lepingu sõlmimisel;

2.12. sorteerima prügi ja panema olmejäätmed korralikult prügikonteinerisse, sh jälgima, et prügi ei kukuks konteinerist väljapoole ning mitte risustama kinnistut ja prügikonteinerite ümbrust. Seejuures prügi, mis ei kuulu olmejäätmete kategooriasse (nt vana mööbel, kolimiskastid, ohtlikud jäätmed jm), kohustub klient omal kulul ise jäätmejaama ära viima või korraldama ise selliste jäätmete äraveo;

2.13. lubama kinnistu omaniku esindajale sissepääsu korterisse torustike ja seadmete tehnilise seisukorra kontrollimiseks ja remontimiseks;

2.14. parkima sõidukit üksnes kinnistu omaniku poolt määratud parkimiskohal. Lubatud ei ole parkimine haljasaladel ega kõnniteedel ega viisil, mis takistab teiste isikute liikumist. Kinnistul, millel Kortermaja asub, ei ole ette nähtud parkimist kolmandatele isikutele;

2.15. teatama korteris/äriruumis ja/või Korterelamus tekkinud riketest ja avariiolukordadest viivitusteta kinnistu omanikule (p.1.2) ning vajadusel häirekeskusele numbril 112, püüdes ise samaaegselt rakendada võimalikke abinõusid rikke või ohu kõrvaldamiseks;

2.16. täitma tuleohutusnõudeid. Tulekahju korral tuleb tegutseda vastavalt tulekahju korral tegutsemise plaaniga ja teatada viivitamatult häirekeskusele numbril 112;

2.17. järgima avariide, tulekahjude jm õnnetusjuhtumite likvideerimisel kinnistu omaniku, päästeteenistuse ja politsei esindajate korraldusi;

2.18. teavitama viivitamatult kinnistu omanikku vajadusest lukkude või lukusüsteemide muutmiseks. Lukkude või lukusüsteemide muutmine toimub ainult kinnistu omaniku poolt selle poole kulul, kelle algatusel või süü tõttu lukkude muutmine toimub;

2.19. tagama, et kliendi tegevus ei tooks kaasa Korterelamu süsteemide ning struktuuride üle koormamist ning tema tegevus toimub Korterelamu energiasäästliku majandamise põhimõtteid arvestades.

III Klientidel on keelatud:

3.1. tekitada kl 23.00-st kuni kella 07.00-ni müra, mis häirib naabreid (nt raadio, televiisori või muude seadmete vali hääl, vali pillimäng või laulmine, remonditööd, tagumine, hüppamine, mürarikaste kodumasinate kasutamine jms);

3.2. hoida korteris/äripinnal, sh panipaigas või rõdul või terrassil, õhku saastavaid, tule- või plahvatusohtlikke aineid, esemeid;

3.3. hoida korteris seadmeid ja tehnoloogiat, mis tekitavad õigusaktidega kehtestatud normidest suuremat vibratsiooni ja müra, raadio- ja TV häireid, mürgiseid gaase, ümbrust ja keskkonda kahjustavat tolmu, kahjulikku kiirgust, elektrivõrgu ülekoormust, veevarustus-, kanalisatsiooni- või keskküttesüsteemi kahjustusi.

3.4. korteris, sh rõdul, terrassil, Kortermaja üldkasutatavates ruumides ja kinnistu territooriumil, millel Kortermaja asub, grillimine eraldiseisva söe-, gaasi-, või muu grilliga;

3.5. lasta või valada kanalisatsiooni mürgiseid või kergestisüttivaid aineid, samuti toidujäätmeid ja muid esemeid või aineid, mis tekitavad ummistusi;

3.6. jätta Kortermaja üldkasutatavatele aladele (nt trepikotta ja/või keldri vahekäikudesse) liikumist takistavaid esemeid, sh sulgeda tuletõrjeredelite ja -inventari ning seadmete juurde viivaid käiguteid ning hoida üldkasutatavatel aladel isiklikke asju (sh jalgrattad, lapsevankrid, mänguasjad);

3.7. paigutada Korteri ustele, akendele või fassaadile esemeid, mis avaldab mõju Korterelamu välisilmele või Korterelamu üldkasutatavatele ruumidele või mis on korterist väljapoole nähtavad, v.a kui see on eelnevalt kirjalikult kinnistu omanikuga kooskõlastatud.

3.8. loopida maha prahti või risustada muul moel korterit/äripinda, Kortermaja üldkasutatavaid ruume ja kinnistu territooriumi, millel Kortermaja asub, sh puhastada või kloppida trepikojas või rõdult/aknast õue vaipu, põrandariideid, voodiriideid vms. Vaipade jm riiete kloppimine on lubatud õuealal, v.a Korterelamu akende all ja sissepääsude esisel alal;

3.9. kasutada lifti suuremõõduliste (sh jalgrattad, kahvelkärud) ja raskete esemete veoks.

3.10. suitsetada ja tarbida alkoholi rõdul ja Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja terrassidel, sissepääsude juures ning Kortermaja õuealal;

3.11.paigutada rõdule esemeid, sh lillepotid, mis ulatuvad üle rõdupiirete;

3.12. pidada lemmikloomi, v.a kui see on lepingus eraldi kokku lepitud;

3.13. lasta sõiduki mootoril töötada kauem kui 2 minutit;

3.14. omavoliliselt ümber ehitada või muuta soojavarustuse ja valvesüsteeme, vee- ja kanalisatsioonitorustikku jt tehnoseadmeid või neid rikkuda. Mistahes ehitustehnilised muudatused tuleb eelnevalt kirjalikult kooskõlastada majutusteenuse osutajaga;

3.15. muuta omavoliliselt Kortermaja välisilmet s.h paigaldada rõdule, katusele või fassaadile TV- ja raadioseadmeid, reklaame vms.

3.16. viibida Kortermaja tehnilistes ruumides (sooja-, veemõõdusõlm, ventilatsiooniruum, telefoni- ja andmesideruum, elektrikilbiruum, gaasikatla ruum) ja katusel (v.a terrassid), kui see ei ole eelnevalt kooskõlastatud majutusteenuse osutajaga või see ei ole tingitud hädavajadusest.

IV Vastutus

4.1. Kodukorra rikkumisel kinnistu omanikule või teistele isikutele tekitatud kahju kuulub süüdlase poolt heastamisele.

4.2. Korterelamu osade ja konstruktsioonide, piirdeaedade, samuti Korterelamu juurde kuuluvate tehnosüsteemide rikkumised, mis on tekkinud kasutaja süü läbi, kohustub süüdlane hüvitama s.t need parandatakse süüdlase arvel.

4.3. Koduloomi pidavad Kortermaja kasutajad vastutavad koduloomade eest ja koduloomade poolt põhjustatud korteri või Kortermaja muude alade või selle juurde kuuluva kinnistu territooriumi reostamise või rikkumise või teiste isikute ohutuse rikkumisega tekitatud kahju eest ning sellise kahju kohustub kodulooma omanik hüvitama.

4.4. Kinnistu omanikul on õigus ilma tema loata kinnistule pargitud sõidukid teisalda või tellida sellise sõiduki teisaldamine. Teisaldamiskulud kannab sellise sõiduki omanik.

4.5. Kinnistu omanik ei vastuta klientide vara säilimise eest, sh parklasse jäetud sõidukite eest. Kortermaja üldaladel ei ole mehitatud valvet ning parkla näol on tegemist valveta parklaga.

 

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Loe ka ettevõtte Privaatsuspoliitikat.

OK